• De eerstvolgende groep start op 19 juni!

Contact

0620018123

Homeruslaan 59a, Utrecht

Privacybeleid & klachtafhandeling

Leefstijl-Utrecht, gevestigd aan Panoven 6, 3602XG, Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.leefstijl-utrecht.nl
Panoven 6, 3602XG, Maarssen
0620018123

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Leefstijl Utrecht, laat je bepaalde persoonsgegevens achter. Er worden uitsluitend persoonsgegevens gebruikt of bewaart, die op de verwijsbrief stonden, of die jij zelf met Leefstijl Utrecht hebt gedeeld.

De volgende gegevens kunnen worden bewaard:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Overige contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Gegevens van jouw zorgverzekering;
 • Naam huisarts/ verwijzer;
 • Persoonlijke en gezondheidsgegevens die je hebt gedeeld tijdens het programma, of die waren vermeld in de verwijsbrief;
 • Gegevens over het verloop van jouw deelname aan het programma.

 

Waarom verzamelen deze gegevens?

Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om een afspraak met te kunnen maken voor een intakegesprek;
 • Om deelname aan het Leefstijl Programma te declareren bij jouw zorgverzekeraar;
 • Om jouw dossier zo volledig mogelijk op te kunnen stellen om jou zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen bij het behalen van uw doel(en);
 • Om jouw voortgang tijdens het programma zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of dit moet gebeuren op grond van de wet.

 

Op welke grondslag worden jouw gegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt op basis van een grondslag uit de wet:

 • Het uitvoeren van een (behandel)overeenkomst;
 • Op basis van jouw toestemming;
 • Wegens een gerechtvaardigd belang;
 • Vanuit een wettelijke verplichting.

Het delen van persoonsgegevens

Leefstijl-Utrecht deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leefstijl-Utrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden wanneer we daarvoor jouw nadrukkelijke toestemming hebben.

Hierbij kun je denken aan:

 • Voor de (financiële) administratie van Leefstijl Utrecht worden gespecialiseerde systemen voor in de zorg gebruikt, zoals eDevop, Monter Leefstijl en Vecozo.
 • Met jouw zorgverzekeraar delen we uitsluitend de informatie die nodig is voor het indienen en afhandelen van declaraties.
 • Met de verwijzende huisarts of medisch specialist delen we informatie over in behandelname en voortgang van het programma via Zorgdomein.
 • Alleen met jouw nadrukkelijke toestemming wordt geanonimiseerde informatie (dus zonder naam/ adres/ woonplaats/ BSN/ overige contactgegevens) gedeeld met partijen zoals het RIVM voor wetenschappelijk onderzoek naar het resultaat van Leefstijl Interventie programma’s.

Aan het begin van het CooL programma krijg je een privacyformulier waarop je kunt aangeven welke gegevens van jou gedeeld mogen worden, met welke partijen.

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bij gebruik website leefstijl-utrecht.nl

Bij gebruik van de website leefstijl-utrecht.nl kunnen aanvullende gegevens worden vastgelegd zoals:

 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analyses over het gebruik van de website en mogelijke verbetering daarvan, en analyses over het succes van eventuele marketing activiteiten.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via doriet@leefstijl-utrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Leefstijl-Utrecht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn

Leefstijl Utrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leefstijl Utrecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar doriet@leefstijl-utrecht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Leefstijl-Utrecht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Leefstijl-Utrecht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leefstijl-Utrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via doriet@leefstijl-utrecht.nl

Klachtafhandeling

Als je niet tevreden bent over de geleverde dienst van Leefstijl Utrecht, neem dan contact op via doriet@leefstijl-utrecht.nl. Dan zullen we eerst samen kijken of we een oplossing kunnen vinden.

Mochten we er samen niet uitkomen dan kan je een klacht indienen via Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten van zelfstandige zorgaanbieders. Er zijn geen kosten verbonden aan de bemiddeling. De klachtenprocedure van Klachtenportaal staat op hun site: https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg/

Leefstijlcoaches vallen onder de klachtenprocedure Wkkgz.